Nêu khái niệm chuỗi thức ăn?

Câu hỏi: Nêu khái niệm chuỗi thức ăn?   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Đáp án cần chọn là: A Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận. Link Hoc va de thi 2021

. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là (mu = 1,4). Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển? – Sách Toán

. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước […]

Rừng mưa nhiệt đới là:

Câu hỏi: Rừng mưa nhiệt đới là: A. Một loài B. Một quần thể C. Một giới D. Một quần xã   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Rừng mưa nhiệt đới là một quần xã. Đáp án cần chọn là: D Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận. ******===****** Link Hoc […]

Tỉ lệ giới tính là gì?

Câu hỏi: Tỉ lệ giới tính là?   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Tỉ lệ giới tính là tỉ số giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái trong quần thể Đáp án cần chọn là: A Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận. Link Hoc va de thi 2021

Người và thú có nhiều điểm giống nhau

Câu hỏi: Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Người có 1 số đặc điểm chung của động vật có vú như lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hóa, đẻ con.. Đáp án cần chọn là: A […]

Quá trình hình thành loài mới là gì?

Câu hỏi: Quá trình hình thành loài mới là gì?   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Loài mới được đánh dấu khi có sự cách li sinh sản với quần thể gốc Đáp án cần chọn là: D Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận. Link Hoc va de thi 2021

. Cho các số thực (x), (y) thỏa mãn (5 + {16.4^{{x^2} – 2y}} = left( {5 + {{16}^{{x^2} – 2y}}} right){.7^{2y – {x^2} + 2}}). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{10x + 6y + 26}}{{2x + 2y + 5}}). Tính (T = M + m). – Sách Toán

. Cho các số thực (x), (y) thỏa mãn (5 + {16.4^{{x^2} – 2y}} = left( {5 + {{16}^{{x^2} – 2y}}} right){.7^{2y – {x^2} + 2}}). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{10x + 6y + 26}}{{2x + 2y + […]

Chuyển đến thanh công cụ