7 new Windows 11 features you should try – LLODO

Have you just updated to Windows 11? In addition to the new interface, here are some interesting features on Windows 11 that you should try. 7 Windows 11 Features Every PC User Should Try New Microsoft Store Windows 11 comes with the all-new Microsoft Store app, which offers a new layout to display apps, games, […]

Question 42: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 42: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Answer B. sensitive, the stress falls on the first syllable, the rest falls on the second syllable. A. surrounding /səˈraʊndɪŋ/ (n) surrounding B. […]

Question 43: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 43: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Answer C. synchronized, the stress falls on the first syllable, the rest falls on the second syllable. A. opponent /əˈpəʊnənt/ (n) opponent B. […]

Question 44: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 44: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Answer D. vulnerable, the main stress falls on the first syllable, the rest falls on the third syllable. A. intervention /ˌɪntəˈvenʃn/ (n) intervention […]

Question 45: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 45: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part from the other three in pronunciation in each of the following questions. Answer A. scary, pronounced /e/, the rest pronounced /æ/ A. scary /ˈskeəri/ (adj) scary B. back /bæk/ (adj) behind C. algebra /ˈældʒɪbrə/ (n) algebra D. national […]

Question 46: Mark letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part to indicate from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 46: Mark letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part to indicate from the other three in pronunciation in each of the following questions. ANSWER C A. advanced /ədˈvɑːnst/ B. established /ɪˈstæblɪʃt/ C. preferred /prɪˈfɜː(r)d/ D. stopped /stɒpt/ =============== Link Hoc va de thi 2021

Question 47: Mark letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part to indicate from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 47: Mark letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part to indicate from the other three in pronunciation in each of the following questions. Answer A A. species /ˈspiːʃiːz/ B. invent /ɪnˈvent/ C. medicine /ˈmedsn/ D. tennis /ˈtenɪs/ =============== Link Hoc va de thi 2021

Lý thuyết mạo từ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

I. Mạo từ không xác định “a/an” 1. Định nghĩa a. Mạo từ “a”: đứng trước danh từ đếm được, số ít và danh từ đó phải có phiên âm bắt đầu bằng một phụ âm. Ví dụ: a cat, a dog Trong trường hợp danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, nhưng phiên âm bắt đầu […]

Chuyển đến thanh công cụ