Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1, tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là

Câu hỏi: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1, tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi TN THPT QG năm 2021 Đáp […]

Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và (y = sqrt x s

Câu hỏi: Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và (y = sqrt x sin x) với (0 ≤ x ≤ π) là:   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên […]

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{

Câu hỏi: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 0,y = sqrt {{rm{co}}{{rm{s}}^6}x + {{sin }^6}x} ,x = 0,x = frac{pi }{2})   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. […]

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x

Câu hỏi: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x^2}}}{2})   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi TN THPT QG năm […]

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) q

Câu hỏi: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) quanh Ox là:   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi TN THPT […]

Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)).

Câu hỏi: Một vật chuyển động với vận tốc (vleft( t right) = 1,2 + frac{{{t^2} + 4}}{{t + 3}}left( {m/s} right)). Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi TN […]

Chuyển lên trên