Apps that keep you safe while surfing the Web – LLODO

Nowadays, fraud on the Internet is quite common, and there are more and more dark Web sites and malicious content appearing. In addition to competing with knowledge to recognize fraudulent and dangerous websites, you should use a 3rd application to help you be safer on the Internet environment. The application to ensure cyber safety was […]

Cho dãy số (({u_n}))thỏa mãn: (left{ begin{array}{l}{u_1} = 1{u_{n + 1}} = sqrt {frac{2}{3}{u_n}^2 + frac{{n – 2}}{{{n^2} + n}}} end{array} right.;forall n in N*) Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số (({u_n}))và tính (lim {u_n}). – Sách Toán

Cho dãy số (({u_n}))thỏa mãn: (left{ begin{array}{l}{u_1} = 1{u_{n + 1}} = sqrt {frac{2}{3}{u_n}^2 + frac{{n – 2}}{{{n^2} + n}}} end{array} right.;forall n in N*) Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số (({u_n}))và tính (lim {u_n}). – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi 2021

Cho đa giác đều ((H)) có (n) đỉnh ((n ge 8)). Gọi (S) là tập hợp tất cả các tứ giác có bốn đỉnh là bốn trong (n) đỉnh của đa giác ((H))và bốn cạnh đều là đường chéo của đa giác ((H)). Tìm (n) biết số phần tử của tập (S) là 25. – Sách Toán

Cho đa giác đều ((H)) có (n) đỉnh ((n ge 8)). Gọi (S) là tập hợp tất cả các tứ giác có bốn đỉnh là bốn trong (n) đỉnh của đa giác ((H))và bốn cạnh đều là đường chéo của đa giác ((H)). Tìm (n) biết số phần tử của tập (S) là 25. – […]

Cho tứ diện (OABC) có (OA,OB,OC) đôi một vuông góc với nhau. Kí hiệu (S,{S_1},{S_2},{S_3}) lần lượt là diện tích các tam giác (ABC,OAB,OBC,OCA). – Sách Toán

Cho tứ diện (OABC) có (OA,OB,OC) đôi một vuông góc với nhau. Kí hiệu (S,{S_1},{S_2},{S_3}) lần lượt là diện tích các tam giác (ABC,OAB,OBC,OCA). Chứng minh rằng (frac{{S_1^2}}{{2S_1^2 + {S^2}}} + frac{{S_2^2}}{{2S_2^2 + {S^2}}} + frac{{S_3^2}}{{2S_3^2 + {S^2}}} le frac{3}{5}). Lời giải Đặt (OA = a,OB = b,OC = c). Gọi (H) là hình chiếu […]

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho tam giác (ABC) vuông tại (A). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A)trên cạnh (BC); các điểm (Mleft( {6,;, – 1} right)), (N) lần lượt là trung điểm của (HB) và (HC); điểm (Kleft( {1,;,2} right)) là trực tâm tam giác (AMN). Tìm tọa độ đỉnh (C), biết (A) thuộc đường thẳng(d:,x + 2y + 4 = 0) và có tung độ âm. – Sách Toán

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho tam giác (ABC) vuông tại (A). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A)trên cạnh (BC); các điểm (Mleft( {6,;, – 1} right)), (N) lần lượt là trung điểm của (HB) và (HC); điểm (Kleft( {1,;,2} right)) là trực tâm tam giác (AMN). Tìm tọa độ đỉnh […]

Cho (x,y,z) là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn (left[ {0;2} right]). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{1}{{{{left( {x – y} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {y – z} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {z – x} right)}^2}}}). – Sách Toán

Cho (x,y,z) là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn (left[ {0;2} right]). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{1}{{{{left( {x – y} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {y – z} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {z – x} right)}^2}}}). – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi […]

Cho hình chóp (S.ABC) có (SA bot (ABC)), tam giác (ABC) vuông tại (B), góc tạo bởi hai mặt phẳng ((SAC)) và ((SBC)) bằng (widehat {BAC}). Tính (P = tan widehat {BAC} cdot cos widehat {ASB}). – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABC) có (SA bot (ABC)), tam giác (ABC) vuông tại (B), góc tạo bởi hai mặt phẳng ((SAC)) và ((SBC)) bằng (widehat {BAC}). Tính (P = tan widehat {BAC} cdot cos widehat {ASB}). Lời giải Gọi (H,K) lần lượt là hình chiếu của (A) xuống (SB,SC). Từ đây dẫn đến (SC bot […]

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0;1} right]) và thoả mãn (fleft( 0 right) = fleft( 1 right)). Chứng minh rằng phương trình (fleft( x right) = fleft( {x + frac{1}{{2021}}} right)) có nghiệm trên đoạn (left[ {0;1} right]). – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0;1} right]) và thoả mãn (fleft( 0 right) = fleft( 1 right)). Chứng minh rằng phương trình (fleft( x right) = fleft( {x + frac{1}{{2021}}} right)) có nghiệm trên đoạn (left[ {0;1} right]). – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi […]

Multi-Platform Online Trading Application – LLODO

R MobileTrader is an application that helps you invest in Forex or play stock without much experience. Mobile applications are the Company’s proprietary solutions. R WebTrader and R MobileTrader offer traders many benefits. Trade with confidence on your MT4 account from anywhere in the world on any mobile device using only the most advanced tools: […]

Chuyển đến thanh công cụ