I/ fine, thank/ you. How/ be/you?

Câu hỏi: I/ fine, thank/ you. How/ be/ you? A. I are fine, thank you. How are you? B. I am fine, thanks you. How are you? C. I am fine, thank you. How are you? D. I is fine, thank you. How am you? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Chủ ngữ […]

What do you do _______your free

Question: What do you do _______your free time? Reference explanation: Correct answer: A in sb’s free time: in free time Translation: What do you do in your free time? Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de thi 2021

Bài 8 trang 73 Cho ha là đường cao vẽ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh hệ thức: ha= 2Rsin Bsin C. Xem lời giải – CT

Bạn đang ở:Trang chủ / Giải SGK Toán lớp 10 – Chân trời / Bài 8 trang 73 Cho ha là đường cao vẽ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh hệ thức: ha= 2Rsin Bsin C. Xem lời giải – CT Link Hoc va de […]

Câu hỏi mục 2 trang 62, 63 Trên nửa đường tròn đơn vị, cho dây cung NM song song với trục Ox (Hình 4). Tính tổng số đo của hai góc xOM và xON Tính các giá trị lượng giác: sin120, cos150;cot 135 Xem lời giải – CT

Bạn đang ở:Trang chủ / Giải SGK Toán lớp 10 – Chân trời / Câu hỏi mục 2 trang 62, 63 Trên nửa đường tròn đơn vị, cho dây cung NM song song với trục Ox (Hình 4). Tính tổng số đo của hai góc xOM và xON Tính các giá trị lượng giác: sin120, […]

Hãy tìm giá trị của y biết 2y + 30% y = – 2,3

Câu hỏi: Hãy tìm y  biết 2y + 30% y =  – 2,3  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Ta có:  (begin{array}{*{20}{l}} {2y + 30{rm{% }}y = – 2,3}\ {2y + frac{3}{{10}}y = – frac{{23}}{{10}}}\ {frac{{23}}{{10}}y = – frac{{23}}{{10}}}\ {y = – frac{{23}}{{10}}:frac{{23}}{{10}}}\ {y = – 1} end{array}) Hãy suy nghĩ và trả […]

We go to the zoo_______a mont

Question: We go to the zoo_______a month Reference explanation: Correct Answer: once a month: once a month Translation: We go to the zoo once a month. Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ