Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Luyện tập


1. Giải bài 1 trang 167 SGK Toán 3

Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

12 phút: 3km

28 phút: ? km

Lời giải

– Tìm thời gian đi 1km thì mất bao nhiêu phút.

– Tìm 28 phút đi được bao nhiêu ki-lô-mét bằng 28 chia cho số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

1 km đi hết số phút là:

12 : 3 = 4 (phút)

28 phút đi được số ki-lô-mét là:

28 : 4 =  7 (km)

Đáp số: 7 km.

2. Giải bài 2 trang 167 SGK Toán 3

Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

21kg gạo : 7 túi

15 kg gạo: ? túi.

Lời giải

– Tìm một túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam.

– Tìm số túi để được 15kg bằng cách lấy 15 chia cho số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

21 : 7 = 3 (kg)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là:

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi.

3. Giải bài 3 trang 167 SGK Toán 3

Điền dấu nhân hoặc chia (x / 🙂 thích hợp vào ô trống :

(a) ,, 32 , Box , 4 , Box , 2 = 16)

     (32 , Box , 4 , Box , 2 = 4)

(b) ,, 24 , Box , 6 , Box , 2 = 2)

    (24 , Box , 6 , Box , 2 = 8)

Phương pháp giải

Đặt dấu nhân hoặc chia vào ô trống rồi tính, nếu bằng kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền; nếu không, em thay đổi vị trí các dấu để được phép tính đúng.

Chú ý: Nếu kết quả có giá trị nhỏ hơn số ban đầu thì em nên đặt phép tính chia vào ô trống.

Hướng dẫn giải

(a) ,, 32 , Box , 4 , Box , 2 = 16)

Chẳng hạn ô trống đầu tiên điền dấu “(times)”, ta có:

(32 times 4 = 128), khi đó:  (128 : 2 = 64; , 128 times 2 = 256) (sai)

Nếu ô trống đầu tiên điền dấu “(:)” , ta có:

(32 : 4 = 8), khi đó: (8 : 2 = 4) (sai);  (8 times 2 = 16) (đúng)

Vậy ta điền dấu như sau: (bf 32 color{red} {:} 4 color{red} {times} 2 = 16)

Thực hiện tương tự như trên ta có kết quả là:

(a) bf 32 color{red} {:} 4 color{red} {times} 2 = 16)

(bf 32 color{red} {:} 4 color{red} {:} 2 = 4)

(b) bf ,, 24 , color{red} {:} , 6 , color{red} {:} , 2 = 2)

(bf 24 , color{red} {:} , 6 , color{red} {times} , 2 = 8)

4. Giải bài 4 trang 168 SGK Toán 3

Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8  học sinh giỏi, 19  học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu  rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Phương pháp giải

– Đọc số liệu đã cho trong bài rồi lần lượt điền vào chỗ trống.

– Tính tổng giá trị các cột và các hàng rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giảiSource link

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Luyện tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên