Tác giả: admin

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – 2 – i} right| = 2sqrt 2 )và (left| {{z_2} – 5 + i} right| = left| {overline {{z_2}}  – 7 + i} right|). Tìm giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} – i{z_2}} right|). – Sách Toán

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – 2 – i} right| = 2sqrt 2 )và (left| {{z_2} – 5 + i} right| = left| {overline {{z_2}}  – 7 + i} right|). Tìm giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} – i{z_2}} right|). – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi […]

Cho hai số phức ({z_1},,{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2} – 9 – 12i} right| = 3)và (left| {{z_1} – 3 – 20i} right| = 7 – left| {{z_2}} right|). Gọi (M,,,m)lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + 2{z_2} + 12 – 15i} right|). Khi đó giá trị ({M^2} – {m^2})bằng – Sách Toán

Cho hai số phức ({z_1},,{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2} – 9 – 12i} right| = 3)và (left| {{z_1} – 3 – 20i} right| = 7 – left| {{z_2}} right|). Gọi (M,,,m)lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + 2{z_2} + 12 – 15i} right|). […]

Cho hai số phức (u) và (v) thoả mãn hệ thức (5 – left| {u + 4i – 1} right| = left| {u – 4} right|) và (left| {left( {1 + i} right)v + 1 – i} right| = sqrt 2 ). Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {u – 2iv} right|) lần lượt là (a) và (b). Giá trị của biểu thức (T = left( {a + 5b} right)) bằng – Sách Toán

Cho hai số phức (u) và (v) thoả mãn hệ thức (5 – left| {u + 4i – 1} right| = left| {u – 4} right|) và (left| {left( {1 + i} right)v + 1 – i} right| = sqrt 2 ). Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = […]

Cho số phức (z) thoả mãn (left| {iz – 3 + 2i} right| = 3). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – i} right|). – Sách Toán

Câu hỏi: Cho số phức (z) thoả mãn (left| {iz – 3 + 2i} right| = 3). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – i} right|). A. ({P_{min }} = 3).  B. ({P_{min }} = sqrt {13}  – 3).  C. ({P_{min }} = 2).  D. ({P_{min }} […]

Cho các số phức (z) thoả mãn (left| {z – 2i} right| = left| {z + 2} right|). Gọi (z) là số phức thoả mãn (left| {left( {2 – i} right)z + 5} right|) nhỏ nhất. Khi đó: – Sách Toán

Câu hỏi:Cho các số phức (z) thoả mãn (left| {z – 2i} right| = left| {z + 2} right|). Gọi (z) là số phức thoả mãn (left| {left( {2 – i} right)z + 5} right|) nhỏ nhất. Khi đó: A. (0 < left| z right| < 1).  B. (1 < left| z right| < 2).  […]

Cho hai số phức ({z_1},{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – 3i} right| = 1)và (left| {{z_2} + 1 – i} right| = left| {{z_2} – 5 + i} right|). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_2} – 1 – i} right| + left| {{z_2} – {z_1}} right|)bằng – Sách Toán

Cho hai số phức ({z_1},{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – 3i} right| = 1)và (left| {{z_2} + 1 – i} right| = left| {{z_2} – 5 + i} right|). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_2} – 1 – i} right| + left| {{z_2} – {z_1}} right|)bằng – Sách Toán […]

Xét các số phức ({z_1}) thỏa mãn ({left| {{z_1} – 2} right|^2} – {left| {{z_1} + i} right|^2} = 1) và các số phức ({z_2}) thỏa (left| {{z_2} – 4 – i} right| = sqrt 5 .) Giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

Xét các số phức ({z_1}) thỏa mãn ({left| {{z_1} – 2} right|^2} – {left| {{z_1} + i} right|^2} = 1) và các số phức ({z_2}) thỏa (left| {{z_2} – 4 – i} right| = sqrt 5 .) Giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán – Học toán Link […]

Cho số phức (z) thoả mãn (left| {z – 3 + i} right| = frac{{sqrt {13} }}{2}). Gọi (z = a + bileft( {a;b in mathbb{R}} right)) là số phức thoả mãn biểu thức (P = {left| {z – 2 – i} right|^2} + {left| {z – 3i} right|^2}) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính (T = a + b). – Sách Toán

Cho số phức (z) thoả mãn (left| {z – 3 + i} right| = frac{{sqrt {13} }}{2}). Gọi (z = a + bileft( {a;b in mathbb{R}} right)) là số phức thoả mãn biểu thức (P = {left| {z – 2 – i} right|^2} + {left| {z – 3i} right|^2}) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính […]

Cho số phức ({z_1})và ({z_2})thỏa mãn ({z_1} + {z_2} = 1 – 2i)và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 5). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức (M = left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|). – Sách Toán

Câu hỏi:Cho số phức ({z_1})và ({z_2})thỏa mãn ({z_1} + {z_2} = 1 – 2i)và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 5). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức (M = left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|). A. (sqrt {50} ).  B. (sqrt {30} ).  C. (2sqrt 5 ).  D. (3sqrt 5 ). LỜI […]

Giả sử ({z_1},{z_2}) là hai trong các số phức (z) thoả mãn (left| {iz + sqrt 2  – i} right| = 1) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2). Tìm GTLN của (P = left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|). – Sách Toán

Câu hỏi: Giả sử ({z_1},{z_2}) là hai trong các số phức (z) thoả mãn (left| {iz + sqrt 2  – i} right| = 1) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2). Tìm GTLN của (P = left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|). A. ({P_{max }} = 3).  B. ({P_{max }} = 2sqrt 3 […]

Chuyển lên trên