Bài giảng Tiếng Anh mới 12

Tự học Review 4 lớp 12 – Skills

1. Reading 1.1. Task 1 Review 4 lớp 12 Read the text about lifelong learning.  (Đọc văn bản về học tập suốt đời) Lifelong learning: Why? The astonishing speed of technlogical development makes it necessary for individuals to learn new skills and keep improving them throughout their lives. The term lifelong learning (LLL) refers to the continuous […]

Tự học Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning – Looking Back

1. Pronunciation 1.1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them.  (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu hỏi. Sau đó, luyện tập đọc chúng.) Click to listen   Guide to answer 1. What does lifelong learning mean?↘ (Học tập […]

Tự học Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning – Project

1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Project Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi […]

Tự học Review 4 lớp 12 – Language

1. Vocabulary 1.1. Task 1 Review 4 lớp 12 Use the right form of the words in the box to complete the sentences.  (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) Guide to answer 1. Some schools fail to prepare students for 21st century careers. (Một số trường không chuẩn bị nghề nghiệp […]

Tự học Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning – Communication and Culture

1. Communication A famous lifelong learner (Một người học suốt đời nổi tiếng) 1.1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words.  (Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ […]

Chuyển lên trên