Bài học Hóa 11

Học Hoá học 11 Bài 45: Axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định nghĩa, Phân loại, Danh pháp a. Định nghĩa Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. Ví dụ: H-COOH, CH3-COOH, C6H5-COOH, HOOC-COOH b. Phân loại CTTQ axit no đơn chức mạch […]

Học Hoá học 11 Bài 46: Luyện tập Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Các định nghĩa Anđehit là hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với gốc hidrocacbon hay nguyên tử H Xeton là hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >C=O liên kết  trực tiếp với 2 gốc hidrocacbon. Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ […]

Học Hoá học 11 Bài 47: Bài thực hành 6 Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Mục đích thí nghiệm – Học sinh tiến hành được một số thí nghiệm về tính chất hóa học của Anđehit fomic, axit axetic  – Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm. 1.2. Kỹ năng thí nghiệm Khi tiến hành phản ứng tráng bạc phải dùng ống nghiệm sạch, […]

Học Hoá học 11 Bài 43: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Mục đích thí nghiệm – Nắm vững được các kỹ năng thí nghiệm cơ bản – Nghiên cứu các tính chất hóa học đặc trưng của etanol, glixerol và phenol 1.2. Kỹ năng thí nghiệm – Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất. – Không đổ hoá chất […]

Học Hoá học 11 Bài 44: Anđehit – Xeton

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Anđehit a. Định nghĩa, Phân loại, Danh pháp Định nghĩa Là hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với gốc hidrocacbon hay nguyên tử H  Nhóm-CHO là nhóm chức của andehit, được gọi là nhóm cacbandehit. Ví dụ: HCH=O,CH3CH=O Phân loại Dựa […]

Chuyển lên trên