Chương 3 Hình 12

Giải SBT Toán 12 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

1. Giải bài 3.1 trang 103 SBT Hình học 12 Trong không gian Oxyz cho ba vecto (overrightarrow a = (2; – 1;2),overrightarrow b = (3;0;1),overrightarrow c = ( – 4;1; – 1)). Tìm tọa độ của các vecto (overrightarrow m ) và (overrightarrow n) biết rằng: a) (overrightarrow m = 3overrightarrow a – 2overrightarrow b […]

Học Toán 12 Ôn tập chương 3: Phương pháp toạ độ trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Hệ tọa độ trong không gian a) Tọa độ của điểm và của vectơ – Tọa độ của vectơ trong không gian  Trong không gian Oxyz, cho vectơ (vec{u}) tồn tại duy nhất bộ số ((x,y,z)) sao cho: (overrightarrow{u}=(x;y;z))(Leftrightarrow vec{u}=xvec{i}+yvec{j}+zvec{k}.) Bộ số: ((x,y,z)) được gọi là tọa độ của vectơ (vec{u}). – Tọa độ điểm trong không […]

Học Toán 12 Chương 3 Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phương trình tham số của đường thẳng a) Phương trình tham số của đường thẳng Trong không gian, đường thẳng (Delta) đi qua (M(x_0,y_0,z_0)) và nhận vectơ (vec u=(a,;b;c)) làm Vectơ chỉ phương (VTCP) có phương trình tham số là:  (Delta: left{begin{matrix} x=x_0+at\ y=y_0+bt\ z=z_0+ct end {matrix}right.(tinmathbb{R})) (t được gọi là tham số). Nếu (a,b,c ne 0) thì ta […]

Học Toán 12 Chương 3 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tích có hướng giữa hai Vectơ a) Biểu thức tọa độ tích có hướng Cho hai vectơ (vec{a}=(x_1;y_1;z_1)) và (vec{b}=(x_2;y_2;z_2)), vectơ (overrightarrow n = left[ {overrightarrow a ;overrightarrow b } right]) được gọi là tích có hướng của hai vectơ (overrightarrow a) và (overrightarrow b) được xác định như sau: (left[ {vec a,vec b} right] = left( {left| {begin{array}{*{20}{c}} […]

Học Toán 12 Chương 3 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tọa độ của điểm và của vectơ a) Hệ tọa độ Trong không gian, cho ba trục xOx’, yOy’, zOz’ vuông góc với nhau từng đôi một. Các vectơ (overrightarrow i ,,,overrightarrow j ,,overrightarrow k) lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục xOx’, yOy’, zOz’ với: (left | vec{i} right […]

Chuyển lên trên