Chương 8 Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 53: Luyện tập nhận biết một số ion trong dung dịch

1. Giải bài 1 trang 250 SGK Hóa 12 nâng cao Có các lọ hoá chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa […]

Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa- khử bằng phương pháp pemanganat

1. Giải bài 1 trang 247 SGK Hóa 12 nâng cao Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: Cân 0,6 gam mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch […]

Chuyển lên trên