Đề ôn tập chương 6 môn Hóa học 12 năm 2021 Trường THPT Lý Tự Trọng

Nước chứa Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi thì ta sẽ thu được nước gì?

Câu hỏi: Nước chứa Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl– (0,02 mol), HCO3– (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi thì ta sẽ thu được nước gì? A. Có tính cứng hoàn toàn B. Có tính cứng vĩnh cửu C. Là nước mềm D. Có tính cứng tạm thời   Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy […]

Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl; vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

Câu hỏi: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl; vừa tác dụng với dung dịch NaOH? A. (NH4)2SO4­.  B. Al C. MgO D. NaAlO2.   Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Al vừa […]

Quặng nào sau đây là nguyên liệu điều chế nhôm kim loại?

Câu hỏi: Quặng nào sau đây là nguyên liệu điều chế nhôm kim loại? A. Quặng manhetit. B. Quặng manhetit. C.  Quặng boxit.   D. Quặng pirit.   Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C Quặng boxit Al2O3.2H2O, sau […]

Cho K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X , sục khí CO2 đến dư vào X thu được kết tủa nào?

Câu hỏi: Cho K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X , sục khí CO2 đến dư vào X thu được kết tủa nào? A. K2CO3       B. Fe(OH)3 C. Al(OH)3  D. BaCO3   Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải […]

Dãy gồm các nguyên tố K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12) được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử?

Câu hỏi: Dãy gồm các nguyên tố K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12) được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử? A. N, Si, Mg, K.      B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si.    D. K, Mg, […]

Chuyển lên trên