Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz),tọa độ điểm (M) nằm trên trục (Oy) và cách đều hai mặt phẳng: (left( P right):x + y – z + 1 = 0) và (left( Q right):x – y + z – 5 = 0) là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz),tọa độ điểm (M) nằm trên trục (Oy) và cách đều hai mặt phẳng: (left( P right):x + y – z + 1 = 0) và (left( Q right):x – y + z – 5 = 0) là: A. (Mleft( {0; – 3;0} right)). B. (Mleft( […]

Đường tròn giao tuyến của (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 16) khi cắt bởi mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng:

Câu hỏi: Đường tròn giao tuyến của (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 16) khi cắt bởi mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng: A. (sqrt 7 pi .) B. (2sqrt 7 pi .) C. (7pi .) D. (14pi .)   […]

Cho mặt cầu (left( S right)): ({left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 4). Phương trình mặt cầu nào sau đây là phương trình mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua trục Oz:

Câu hỏi: Cho mặt cầu (left( S right)): ({left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 4). Phương trình mặt cầu nào sau đây là phương trình mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua trục Oz: A. ({left( {x – 1} right)^2} + […]

Cho mặt cầu (left( S right)): ({left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 9). Phương trình mặt cầu nào sau đây là phương trình của mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua mặt phẳng (Oxy):

Câu hỏi: Cho mặt cầu (left( S right)): ({left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 9). Phương trình mặt cầu nào sau đây là phương trình của mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua mặt phẳng (Oxy): A. ({left( {x + 1} […]

Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó

Câu hỏi: Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó bằng A. (2sqrt {83} ). B. (sqrt {83} ). C. 83 D. (dfrac{{sqrt {83} }}{2}).   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp […]

Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có

Câu hỏi: Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d  tại hai điểm A, B sao cho (widehat {IAB} = {30^o}) là: A. ({left( {x – 1} right)^2} + […]

Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}.) Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB đều là:

Câu hỏi: Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}.) Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB đều là: A. ({left( {x – 1} right)^2} + […]

Chuyển đến thanh công cụ