Đề thi giữa HK2 môn Toán 12 năm 2021 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó

Câu hỏi: Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó bằng A. (2sqrt {83} ). B. (sqrt {83} ). C. 83 D. (dfrac{{sqrt {83} }}{2}).   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp […]

Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {sqrt 5 ;3;9} right)) và tiếp xúc trục hoành là:

Câu hỏi: Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {sqrt 5 ;3;9} right)) và tiếp xúc trục hoành là: A. ({left( {x + sqrt 5 } right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z + 9} right)^2} = 86.) B. ({left( {x – sqrt 5 } right)^2} + {left( {y – 3} right)^2} […]

Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {3;sqrt 3 ; – 7} right)) và tiếp xúc trục tung là:

Câu hỏi: Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {3;sqrt 3 ; – 7} right)) và tiếp xúc trục tung là: A. ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – sqrt 3 } right)^2} + {left( {z + 7} right)^2} = 61.) B. ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – sqrt 3 […]

Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có

Câu hỏi: Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d  tại hai điểm A, B sao cho (widehat {IAB} = {30^o}) là: A. ({left( {x – 1} right)^2} + […]

Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}.) Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB đều là:

Câu hỏi: Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}.) Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB đều là: A. ({left( {x – 1} right)^2} + […]

Chuyển lên trên