Đề thi THPT QG môn Sinh

Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?

Câu hỏi: Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất? A. Chuỗi truyền electron B. Chu trình Krebs C. Đường phân D. Quá trình lên men   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời […]

Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân

Câu hỏi: Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân, có bao nhiêu nhận định đúng? (1) Có thể được tổ hợp với một alen trội tạo ra thể đột biến. (2) Có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình […]

Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 306 nm và có số nuclêôtit loại xitôzin chiếm 28% tổng số nuclêôtit của gen

Câu hỏi: Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 306 nm và có số nuclêôtit loại xitôzin chiếm 28% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại ađênin là? A. 432 B. 396 C. 504 D. 648   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước […]

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột

Câu hỏi: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng về phả hệ […]

Tính theo lý thuyết, lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1

Câu hỏi: Ở một loài động vật, người ta thực hiện phép lai (P:frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} times frac{{Ab}}{{aB}}{X^D}Y), thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra nhưng xảy ra hoán vị gen giữa A và B với tần số là 40%. […]

Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là:

Câu hỏi: Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là gì? A. Chỉ những cây có cùng kiểu gen mới có thể giao phấn cho nhau. B. Hạt phấn của cây nào thụ phấn cho noãn của cây đó. C. Hạt phấn của cây này thụ phấn cho cây khác. D. Hạt phấn của […]

Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả

Câu hỏi: Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả các yếu tố nào? A. Các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định. B. Các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. C. Các alen của tất cả các gen trong quần thể tại […]

Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp.

Câu hỏi: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Ở thể hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,5AA+ 0,4Aa+ 0,1 aa = 1. Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ, theo […]

Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Câu hỏi: Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích? A. Vì chuỗi thức ăn ít mắt xích thì năng lượng truyền đi sẽ nhanh hơn. B. Vì chuỗi thức ăn ngắn hạn thì chu trình vật chất trong hệ sinh thái diễn ra nhanh hơn. C. Vì chuỗi thức ăn càng dài thì […]

Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định

Câu hỏi: Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. […]

Chuyển lên trên