Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?

Câu hỏi: Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất? A. Chuỗi truyền electron B. Chu trình Krebs C. Đường phân D. Quá trình lên men   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời […]

Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân

Câu hỏi: Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân, có bao nhiêu nhận định đúng? (1) Có thể được tổ hợp với một alen trội tạo ra thể đột biến. (2) Có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình […]

Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 306 nm và có số nuclêôtit loại xitôzin chiếm 28% tổng số nuclêôtit của gen

Câu hỏi: Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 306 nm và có số nuclêôtit loại xitôzin chiếm 28% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại ađênin là? A. 432 B. 396 C. 504 D. 648   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước […]

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột

Câu hỏi: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng về phả hệ […]

Tính theo lý thuyết, lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1

Câu hỏi: Ở một loài động vật, người ta thực hiện phép lai (P:frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} times frac{{Ab}}{{aB}}{X^D}Y), thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra nhưng xảy ra hoán vị gen giữa A và B với tần số là 40%. […]

Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định

Câu hỏi: Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. […]

Chuyển đến thanh công cụ