Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh học – Trường THPT Đoàn Thị Điểm

Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có:

Câu hỏi: Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có: A. NST số 21 bị mất đoạn B. 3 NST số 18 C. 3 NST số 21 D. 3 NST số 13   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi […]

Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:

Câu hỏi: Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau: – Bệnh bạch tạng. – Bệnh phêninkêtô niệu. – Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. – Bệnh mù màu. – Bệnh máu khó đông. – Bệnh ung thư máu ác tính. Cho các phát biểu về các bệnh, tật và hội […]

Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công?

Câu hỏi: Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công? A. Dùng phương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ. B. Dùng xung điện làm thay đổi tính thấm của màng sinh chất. C. Dùng CaCl2 làm dãn màng tế bào hoặc […]

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể

Câu hỏi: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; Các tế bào còn lại giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong […]

Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái? (1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,… hoặc

Câu hỏi: Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái? (1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,… hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người. (2) […]

Chuyển lên trên