Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh học – Trường THPT Nguyễn Trãi

Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là:

Câu hỏi: Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là gì? A. Chỉ những cây có cùng kiểu gen mới có thể giao phấn cho nhau. B. Hạt phấn của cây nào thụ phấn cho noãn của cây đó. C. Hạt phấn của cây này thụ phấn cho cây khác. D. Hạt phấn của […]

Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả

Câu hỏi: Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả các yếu tố nào? A. Các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định. B. Các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. C. Các alen của tất cả các gen trong quần thể tại […]

Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp.

Câu hỏi: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Ở thể hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,5AA+ 0,4Aa+ 0,1 aa = 1. Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ, theo […]

Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Câu hỏi: Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích? A. Vì chuỗi thức ăn ít mắt xích thì năng lượng truyền đi sẽ nhanh hơn. B. Vì chuỗi thức ăn ngắn hạn thì chu trình vật chất trong hệ sinh thái diễn ra nhanh hơn. C. Vì chuỗi thức ăn càng dài thì […]

Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định

Câu hỏi: Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. […]

Chuyển lên trên