Giải bài tập Toán 11

Giải bài tập Bài 1: Vectơ trong không gian – SGK Hình học 11 CB

1. Các phép tính vectơ a) Quy tắc hình bình hành Nếu ABCD là hình bình hành thì: (overrightarrow {AC} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {AD}.) b) Quy tắc ba điểm đối với phép cộng vectơ Cho ba điểm A, B, C bất kì thì (overrightarrow {AC} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC}). Quy tắc […]

Giải bài tập Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc – SGK Hình học 11 CB

1. Góc giữa hai vectơ Cho (vec u) và (vec v) là hai vectơ trong không gian. Từ một điểm A bất kì vẽ (overrightarrow {AB} = overrightarrow u ,overrightarrow {AC} = overrightarrow v). Khi đó ta gọi góc (widehat {BAC}(0 le widehat {BAC} le {180^0})) là góc giữa hai vecto vectơ (vec u) và […]

Giải bài tập Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – SGK Hình học 11 CB

1. Định nghĩa Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P). Kí hiệu: (a bot left ( P right )) Ta có: (a bot mp(P) Leftrightarrow a bot c,forall c subset (P)) 2. Định lý Nếu đường […]

Giải bài tập Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc – SGK Hình học 11 CB

Hai mặt phẳng vuông góc a) Định nghĩa Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900. b) Các định lý Định lý 1: Nếu một mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. […]

Chuyển lên trên