Logarit nang cao

Xét các số thực x, y thỏa mãn ({2^{{x^2} + {y^2} + 1}} le left( {{x^2} + {y^2} – 2x + 2} right){.4^x}). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{8x + 4}}{{2x – y + 1}})

Câu hỏi: Xét các số thực x, y thỏa mãn ({2^{{x^2} + {y^2} + 1}} le left( {{x^2} + {y^2} – 2x + 2} right){.4^x}). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{8x + 4}}{{2x – y + 1}}) gần nhất với số nào dưới đây A. 1 B.2 C.3 D.4 Lời giải […]

Chuyển lên trên