TN THPT 2021

Cho hàm số f(x) có f(0) = -1 và (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} right),forall x in R). Khi đó (intlimits_0^1 {fleft( x right)} {rm{d}}x) bằng

Cho hàm số f(x) có f(0) = -1 và (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} right),forall x in R). Khi đó (intlimits_0^1 {fleft( x right)} {rm{d}}x) bằng A. 3e B. 3e-1 C. 4-3e-1 D. -3e-1 ================= Ta có: (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} […]

Trong không gian ({rm{O}}xyz) cho 2 đường thẳng d; d’ và mặt phẳng (P). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng (left( P right)), cắt các đường thẳng (d,,;d’) lần lượt tại (M,;N) sao cho (MN = sqrt 2 ) ( điểm (M) không trùng với gốc tọa độ (O) ). Phương trình của đường thẳng (Delta ) là

Trong không gian ({rm{O}}xyz) cho 2 đường thẳng (d:frac{x}{1} = frac{y}{1} = frac{z}{{ – 2}}), (d’:left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = – 1 – 2t}\{y = t;quad quad }\{z = – 1 – t;;}end{array}} right.) và mặt phẳng (left( P right):x – y – z = 0). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng […]

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), thỏa mãn (fleft( x right) = xleft( {1 + frac{1}{{sqrt x }} – f’left( x right)} right),,,forall x in left( {0,; + infty } right)) và(fleft( 4 right) = frac{4}{3}). Giá trị của(intlimits_1^4 {left( {{x^2} – 1} right)f’left( x right){rm{d}}x} ) bằng

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), thỏa mãn (fleft( x right) = xleft( {1 + frac{1}{{sqrt x }} – f’left( x right)} right),,,forall x in left( {0,; + infty } right)) và(fleft( 4 right) = frac{4}{3}). Giá trị của(intlimits_1^4 {left( {{x^2} – 1} right)f’left( x right){rm{d}}x} ) bằng A. (frac{{457}}{{15}}). B. […]

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ

Câu hỏi: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng (frac{{sqrt 3 a}}{2}) và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ bằng A. (frac{{{a^3}}}{{48}}) B. […]

Xét các số thực x, y thỏa mãn ({2^{{x^2} + {y^2} + 1}} le left( {{x^2} + {y^2} – 2x + 2} right){.4^x}). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{8x + 4}}{{2x – y + 1}})

Câu hỏi: Xét các số thực x, y thỏa mãn ({2^{{x^2} + {y^2} + 1}} le left( {{x^2} + {y^2} – 2x + 2} right){.4^x}). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{{8x + 4}}{{2x – y + 1}}) gần nhất với số nào dưới đây A. 1 B.2 C.3 D.4 Lời giải […]

Chuyển lên trên