Trong không gian ({rm{O}}xyz) cho 2 đường thẳng d; d’ và mặt phẳng (P). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng (left( P right)), cắt các đường thẳng (d,,;d’) lần lượt tại (M,;N) sao cho (MN = sqrt 2 ) ( điểm (M) không trùng với gốc tọa độ (O) ). Phương trình của đường thẳng (Delta ) là

Trong không gian ({rm{O}}xyz) cho 2 đường thẳng (d:frac{x}{1} = frac{y}{1} = frac{z}{{ – 2}}), (d’:left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = – 1 – 2t}\{y = t;quad quad }\{z = – 1 – t;;}end{array}} right.) và mặt phẳng (left( P right):x – y – z = 0). Biết rằng đường thẳng (Delta ) song song với mặt phẳng […]

Chuyển đến thanh công cụ