Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tập chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẫu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi: Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẩu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây ? A. HNO3  B. HCl    C. AgNO3     D. Fe(NO3)3   Lời […]

Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M :4M(NO3 )n + 2 nH2 −đpdd→ 4M + 4nHNO3 + nO2Trong số các

Câu hỏi: Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M : 4M(NO3 )n + 2 nH2 −đpdd→ 4M + 4nHNO3 + nO2 Trong số các kim loại Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Ag, có bao nhiêu kim loại có thể áp dụng sơ đồ điều chế trên ? A. 6     B. 5     C. […]

Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là?

Câu hỏi: Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là: A. sợi dây kẽm bị ăn mòn. B. kim loại sắt trong thanh thép bị ăn mòn, C. sợi dây kẽm và sắt trong thanh thép […]

Khi điện phân một dung dịch chứa Na2SO4, Al2(SO4)3 và H2SO4, quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là:

Câu hỏi: Khi điện phân một dung dịch chứa Na2SO4, Al2(SO4)3 và H2SO4, quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là: A. 2H2O + 2e → H2 + 2OH– B. Na+ + 1e → Na C. Al3+ + 3e → Al D. 2H+ + 2e → H2   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi […]

Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch đem điện phân là?

Câu hỏi: Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân có thể là dung dịch nào sau đây ? A. CuSO4    B. AgNO3   C. KCl     D. K2SO4   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng […]

Chuyển lên trên