Trắc nghiệm Sự tương giao đồ thị hàm số

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình (3fleft( {{x^2} – 4x} right) = m) có ít nhất ba nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng (left( {0; + infty } right))?

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình (3fleft( {{x^2} – 4x} right) = m) có ít nhất ba nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng (left( {0; + infty } right))? ====== Đặt (u = {x^2} – 4x) (1) Ta […]

Chuyển lên trên