Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ

Câu hỏi: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng (frac{{sqrt 3 a}}{2}) và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ bằng A. (frac{{{a^3}}}{{48}}) B. […]

Chuyển đến thanh công cụ