Trắc nghiệm Tích phân

Cho hàm số f(x) có f(0) = -1 và (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} right),forall x in R). Khi đó (intlimits_0^1 {fleft( x right)} {rm{d}}x) bằng

Cho hàm số f(x) có f(0) = -1 và (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} right),forall x in R). Khi đó (intlimits_0^1 {fleft( x right)} {rm{d}}x) bằng A. 3e B. 3e-1 C. 4-3e-1 D. -3e-1 ================= Ta có: (f’left( x right) = xleft( {6 + 12x + {e^{ – x}}} […]

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), thỏa mãn (fleft( x right) = xleft( {1 + frac{1}{{sqrt x }} – f’left( x right)} right),,,forall x in left( {0,; + infty } right)) và(fleft( 4 right) = frac{4}{3}). Giá trị của(intlimits_1^4 {left( {{x^2} – 1} right)f’left( x right){rm{d}}x} ) bằng

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), thỏa mãn (fleft( x right) = xleft( {1 + frac{1}{{sqrt x }} – f’left( x right)} right),,,forall x in left( {0,; + infty } right)) và(fleft( 4 right) = frac{4}{3}). Giá trị của(intlimits_1^4 {left( {{x^2} – 1} right)f’left( x right){rm{d}}x} ) bằng A. (frac{{457}}{{15}}). B. […]

Chuyển lên trên