Chọn ý đúng: Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa?

Câu hỏi: Chọn ý đúng: Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf  khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Đáp án A Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: ({2^2} = {2^4} = 16) (n số cặp […]

Is she a friend of ………….?

Question: Is she a friend of ………….? Reference explanation: Correct answer: The blank space after the word “of” should be filled with the possessive pronoun “yours”. Translation: Is she a friend of yours? Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de thi 2021

Cho biết tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trung bình trong bốn năm (từ 2016 đến 2019) là bao nhiêu nghìn tỉ đồng?

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 6 Kết nối / Cho biết tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trung bình trong bốn năm (từ 2016 đến 2019) là bao nhiêu nghìn tỉ đồng? Link Hoc va de thi 2021

My class has ……. pen, …………eraser and two books.

Question: My class has ……. pen, …………eraser and two books. Reference explanation: Correct Answer: EASY “pen” starts with a consonant => use the article “a” “eraser” starts with a vowel => use the article “an” Translation: My class has a pen, an eraser and two books. Think and answer the question before QAZDO provides the […]

………… do you often go to school? By motorbike.

Question: ………… do you often go to school? By motorbike. Reference explanation: Correct Answer: GET Based on the answer, deduce the question about the vehicle Question structure asking about means: How + do/does + S + V? By which means do you usually go to school? By motorbike. Think and answer the question before QAZDO […]

Cho biết: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Khi không xảy ra đột biến, không có chọn lọc tự nhiên, không có di – nhập gen, nếu thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể có biến đổi thì đó là do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên….

Cho biết: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Khi không xảy ra đột biến, không có chọn lọc tự nhiên, không có di – nhập gen, nếu thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể có biến đổi thì đó là […]

Chuyển đến thanh công cụ