Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó

Câu hỏi: Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó bằng A. (2sqrt {83} ). B. (sqrt {83} ). C. 83 D. (dfrac{{sqrt {83} }}{2}).   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp …

Hoc vn net

Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(left( {1;1;1} right),,left( {2;3;4} right),,left( {7;7;5} right)). Diện tích của hình bình hành đó
Chuyển lên trên