Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có

Câu hỏi: Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có tâm I và cắt đường thẳng d  tại hai điểm A, B sao cho (widehat {IAB} = {30^o}) là: A. ({left( {x – 1} right)^2} + …

Hoc vn net

Cho điểm (Ileft( {1;1; – 2} right)) đường thẳng (d:dfrac{{x + 1}}{1} = dfrac{{y – 3}}{2} = dfrac{{z – 2}}{1}). Phương trình mặt cầu (left( S right))có
Chuyển lên trên