Cho mặt cầu (left( S right)): ({left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 4). Phương trình mặt cầu nào sau đây là phương trình mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua trục Oz:

Chuyển đến thanh công cụ