Đường tròn giao tuyến của (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 16) khi cắt bởi mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng:

Câu hỏi: Đường tròn giao tuyến của (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 16) khi cắt bởi mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng: A. (sqrt 7 pi .) B. (2sqrt 7 pi .) C. (7pi .) D. (14pi .)   …

Hoc vn net

Đường tròn giao tuyến của (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 16) khi cắt bởi mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng:
Chuyển lên trên