Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {3;sqrt 3 ; – 7} right)) và tiếp xúc trục tung là:

Chuyển đến thanh công cụ