Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {3;sqrt 3 ; – 7} right)) và tiếp xúc trục tung là:

Câu hỏi: Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {3;sqrt 3 ; – 7} right)) và tiếp xúc trục tung là: A. ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – sqrt 3 } right)^2} + {left( {z + 7} right)^2} = 61.) B. ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – sqrt 3 …

Hoc vn net

Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {3;sqrt 3 ; – 7} right)) và tiếp xúc trục tung là:
Chuyển lên trên