Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz),tọa độ điểm (M) nằm trên trục (Oy) và cách đều hai mặt phẳng: (left( P right):x + y – z + 1 = 0) và (left( Q right):x – y + z – 5 = 0) là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz),tọa độ điểm (M) nằm trên trục (Oy) và cách đều hai mặt phẳng: (left( P right):x + y – z + 1 = 0) và (left( Q right):x – y + z – 5 = 0) là: A. (Mleft( {0; – 3;0} right)). B. (Mleft( …

Hoc vn net

Trong không gian với hệ toạ độ (Oxyz),tọa độ điểm (M) nằm trên trục (Oy) và cách đều hai mặt phẳng: (left( P right):x + y – z + 1 = 0) và (left( Q right):x – y + z – 5 = 0) là:
Chuyển lên trên