It was the year 2014 that Trang An Scenic Landscape Complex was made a World Heritage Site by UNESCO.

Câu hỏi: It was the year 2014 that Trang An Scenic Landscape Complex was made a World Heritage Site by UNESCO. A. the year 2014 B. was made C. a D. by   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử […]

Hoc vn net

It was the year 2014 that Trang An Scenic Landscape Complex was made a World Heritage Site by UNESCO.

Related posts

Chuyển lên trên