My close friends spends most of their free time helping the homeless people in the community.

Câu hỏi: My close friends spends most of their free time helping the homeless people in the community. A. close B. spends C. of D. helping   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn […]

Hoc vn net

My close friends spends most of their free time helping the homeless people in the community.

Related posts

Chuyển lên trên