Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái? (1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,… hoặc

Câu hỏi: Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái? (1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,… hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người. (2) […]

Hoc vn net

Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái? (1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,… hoặc

Related posts

Chuyển lên trên