Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công?

Câu hỏi: Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công? A. Dùng phương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ. B. Dùng xung điện làm thay đổi tính thấm của màng sinh chất. C. Dùng CaCl2 làm dãn màng tế bào hoặc […]

Hoc vn net

Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công?

Related posts

Chuyển lên trên