Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có:

Câu hỏi: Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có: A. NST số 21 bị mất đoạn B. 3 NST số 18 C. 3 NST số 21 D. 3 NST số 13   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi […]

Hoc vn net

Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có:

Related posts

Chuyển lên trên