Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:

Câu hỏi: Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau: – Bệnh bạch tạng. – Bệnh phêninkêtô niệu. – Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. – Bệnh mù màu. – Bệnh máu khó đông. – Bệnh ung thư máu ác tính. Cho các phát biểu về các bệnh, tật và hội […]

Hoc vn net

Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:

Related posts

Chuyển lên trên