Tính theo lý thuyết, lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1

Câu hỏi: Ở một loài động vật, người ta thực hiện phép lai (P:frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} times frac{{Ab}}{{aB}}{X^D}Y), thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra nhưng xảy ra hoán vị gen giữa A và B với tần số là 40%. […]

Hoc vn net

Tính theo lý thuyết, lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1

Related posts

Chuyển lên trên