Trong quá trình giảm phân ở cơ thể

Câu hỏi: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; Các tế bào còn lại giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong […]

Hoc vn net

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể

Related posts

Chuyển lên trên