Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là:

Câu hỏi: Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là gì? A. Chỉ những cây có cùng kiểu gen mới có thể giao phấn cho nhau. B. Hạt phấn của cây nào thụ phấn cho noãn của cây đó. C. Hạt phấn của cây này thụ phấn cho cây khác. D. Hạt phấn của […]

Hoc vn net

Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là:

Related posts

Chuyển lên trên