Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả

Câu hỏi: Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả các yếu tố nào? A. Các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định. B. Các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. C. Các alen của tất cả các gen trong quần thể tại […]

Hoc vn net

Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả

Related posts

Chuyển lên trên