1. Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho hai đường thẳng (left( {{d_1}} right):left{ begin{array}{l}x = ty = – 1 + 2tz = tend{array} right.) và (left( {{d_2}} right):frac{x}{1} = frac{{y – 1}}{{ – 2}} = frac{{z – 1}}{3}). Đường thẳng (Delta ) cắt cả hai đường thẳng ({d_1}),({d_2}) và song song với đường thẳng (d:frac{{x – 4}}{1} = frac{{y – 7}}{4} = frac{{z – 3}}{{ – 2}}) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây? – Sách Toán

1. Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho hai đường thẳng (left( {{d_1}} right):left{ begin{array}{l}x = ty = – 1 + 2tz = tend{array} right.) và (left( {{d_2}} right):frac{x}{1} = frac{{y – 1}}{{ – 2}} = frac{{z – 1}}{3}). Đường thẳng (Delta ) cắt cả hai đường thẳng ({d_1}),({d_2}) và song song với đường thẳng (d:frac{{x – 4}}{1} = frac{{y – 7}}{4} = frac{{z – 3}}{{ – 2}}) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ