19. Cho tứ diện (ABCD) có (AB = a,CD = 2a), góc giữa hai đường thẳng (AD) và (BC)bằng (60^circ ), (Delta ABD) vuông tại (A); (Delta ABC) vuông tại (B). Khi thể tích khối tứ diện (ABCD) lớn nhất, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (AB) và (CD).  – Sách Toán

19. Cho tứ diện (ABCD) có (AB = a,CD = 2a), góc giữa hai đường thẳng (AD) và (BC)bằng (60^circ ), (Delta ABD) vuông tại (A); (Delta ABC) vuông tại (B). Khi thể tích khối tứ diện (ABCD) lớn nhất, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (AB) và (CD).  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ