32. Cho hình chóp đều (S.ABC) có cạnh đáy bằng (a). Gọi (M), (N) lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) và (P) là điểm thuộc tia đối của (SC) sao cho (SC = 3SP). Biết rằng trong các mặt cầu đi qua ba điểm (A), (M), (N) thì mặt cầu ngoại tiếp tứ diện (AMNP) có bán kính nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ (S) đến (left( {ABC} right)). – Sách Toán

32. Cho hình chóp đều (S.ABC) có cạnh đáy bằng (a). Gọi (M), (N) lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) và (P) là điểm thuộc tia đối của (SC) sao cho (SC = 3SP). Biết rằng trong các mặt cầu đi qua ba điểm (A), (M), (N) thì mặt cầu ngoại tiếp tứ diện (AMNP) có bán kính nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ (S) đến (left( {ABC} right)). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ