34. Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng xét dấu đạo hàm (f’left( x right)) như sau – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

34. Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng xét dấu đạo hàm (f’left( x right)) như sau

Hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right|} right)) có bao nhiêu điểm cực trị ?

A. (8).

B. (7).

C. (9).

D. (10)

Lời giải

Ta có: (g’left( x right) = left( {2x – 2 – frac{{x – 1}}{{left| {x – 1} right|}}} right).f’left( {{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right|} right))

( = left( {x – 1} right)left( {2 – frac{1}{{left| {x – 1} right|}}} right).f’left( {{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right|} right) = left( {x – 1} right)left( {frac{{2left| {x – 1} right| – 1}}{{left| {x – 1} right|}}} right).f’left( {{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right|} right))

Phương trình + (x – 1 = 0 Leftrightarrow x = 1)

+ (2.left| {x – 1} right| – 1 = 0 Leftrightarrow left| {x – 1} right| = frac{1}{2} Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = frac{3}{2}\x = frac{1}{2}end{array} right.)

+ (f’left( {{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right|} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right| =  – 1\{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right| = 0\{x^2} – 2x + 1 – left| {x – 1} right| = 1end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{left| {x – 1} right|^2} – left| {x – 1} right| + 1 = 0\{left| {x – 1} right|^2} – left| {x – 1} right| = 0\{left| {x – 1} right|^2} – left| {x – 1} right| – 1 = 0end{array} right.)

Giải các phương trình trên ta được (left[ begin{array}{l}left| {x – 1} right| = 0\left| {x – 1} right| = 1\left| {x – 1} right| = frac{{1 + sqrt 5 }}{2}end{array} right.)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\x = 2\x = 0\x = frac{{3 + sqrt 5 }}{2}\x = frac{{1 – sqrt 5 }}{2}end{array} right.)

( Rightarrow g’left( x right) = 0) có (7) lần đổi dấu (qua (6) nghiệm đơn và(1) điểm làm đạo hàm không xác định).

Vậy hàm số có (7) điểm cực trị.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ