38. Cho lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A). Khoảng cách giữa đường thẳng (AA’) với mặt phẳng (BCC’B’) bằng khoảng cách từ điểm (C) đến mặt phẳng (left( {ABC’} right)) và cùng bằng (x). Góc giữa hai mặt phẳng (left( {ABC} right)) và (left( {ABC’} right)) bằng (alpha ). Tính (tan alpha ) khi thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) nhỏ nhất.  – Sách Toán

38. Cho lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A). Khoảng cách giữa đường thẳng (AA’) với mặt phẳng (BCC’B’) bằng khoảng cách từ điểm (C) đến mặt phẳng (left( {ABC’} right)) và cùng bằng (x). Góc giữa hai mặt phẳng (left( {ABC} right)) và (left( {ABC’} right)) bằng (alpha ). Tính (tan alpha ) khi thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) nhỏ nhất.  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ