According to the passage, to learn new ìnormaton, low-achieving students do NOT


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Theo đoạn văn, để học về một thông tin mới, học sinh đạt được thành tích thấp KHÔNG________

A. chỉ hiểu nó

B. liên hệ nó với những thứ mà họ đã biết

C. đơn giản là ghi nhớ nó

D. đọc nó

Dẫn chứng low-achieving students often do not monitor their understanding of content, they may not be aware of the purpose of studying, and their show little evidence of looking back, or employing “fix-up” strategies to fix understanding problems.

Tạm dịch:  Học sinh có thành tích thấp thường không thể tự theo dõi sự tiếp thu của họ về nội dung, họ có thể không nhận thức được mục đích học tập, và họ có ít dấu hiệu về việc nhìn lại bài hoặc sử dụng các chiến lược “sửa chữa” để khắc phục các vấn đề về việc Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ