As soon as James started working, he realized that his decision had not been a good one


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đảo ngữ 

Giải thích: 

No sooner + had + S + Ved/V3 + than + S + Ved: Vừa mới … thì … 

Since S + V: Vì 

just before: ngay trước khi 

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) Ved/V3, S + would/could have + Ved/V3.

Tạm dịch: Ngay khi bắt đầu làm việc, James nhận ra rằng quyết định của mình không phải là một quyết định tốt. 

= A. Vừa mới bắt đầu làm công việc mới thì James nhận ra quyết định của anh ấy là sai lầm.

Các phương án khác: 

B. Vì James không thích công việc mới của mình, anh ấy bắt đầu tìm kiếm một công việc tốt hơn.

=> sai về nghĩa 

C. Ngay trước khi James nhận chức vụ mới, anh ấy đã nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc đó. 

 => sai về nghĩa 

D. Nếu James không bắt đầu công việc mới, anh ấy đã đi tìm một công việc tốt hơn. => sai về nghĩa

Chọn A. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ