Bài Ôn tập các số trong phạm vi 1000


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Ôn tập các số trong phạm vi 1000
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Câu 1 ( trang 99 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 2 ( trang 100 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Viết số Đọc số
108 Một trăm linh tám
855 Tám trăm năm mươi lăm
510 Năm trăm mười
904 Chín trăm linh tư
661 Sáu trăm sáu mươi mốt

 

Đọc số Viết số
Hai trăm bảy mươi tư 274
Bốn trăm mười lăm 415
Bảy trăm hai mươi chín 729
Ba trăm bốn mươi bảy 347
Một nghìn 1000

Câu 3 ( trang 100 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 4 ( trang 100 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

  • Số hạc giấy của lớp 2A là: 90
  • Số hạc giấy của lớp 2B là: 95
  • Số hạc giấy của lớp 2C là: 109
  • Số hạc giấy của lớp 2D là: 111

Câu 5 ( trang 101 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

497 680                    378 = 300 + 70 + 8

824 399                    137

921 > 912                    254

Câu 6 ( trang 101 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) Từ lớn đến bé

b) Từ bé đến lớn

Câu 7 ( trang 101 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn: Ước lượng có khoảng 100 quả dâu

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ