Bài Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

 Thực hành 1: Trang 89 SGK Chân trời sáng tạo Toán 2 tập 2

Hướng dẫn:

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 ( trang 90 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 2 ( trang 90 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Số?

Hướng dẫn:

a) 500 + 20 + 6 = 526

b) 50 + 2 + 600 = 652

c) 5 + 60 + 200 = 265

Câu 3 ( trang 90 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

700 + 30 + 8 = 738

900 + 60 + 1 > 691

400 + 40 > 404

Câu 4 ( trang 90 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) 632 + 118 + 247 = 750 + 247 = 997

b) 435 + 129 + 315 = 750 + 129 = 879

Câu 5 ( trang 90 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Số?

Hướng dẫn:

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là: 207 + 168 = 375

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là: 375 + 200 = 575 

Câu 6 ( trang 91 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Trang trại nuôi tất cả số con gà là:

387 + 550 = 937 ( con)

Đáp số: 937 con gà

Hướng dẫn:

Mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết số ki-lô-gam thức ăn là:

409 + 231 = 640 (kg)

Đáp số: 640 kg

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ