Cho 2 cây (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 3 : 1


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  • Bước 1: Phân tích tỉ lệ 3:1 = (3:1) x 1 x 1.
  • Bước 2: Tìm số phép lai cho từng cặp tính trạng.

Vì cặp gen Bb trội không hoàn toàn nên không thể có đời con với tỉ lệ 3:1.

→ Tính trạng màu hoa phải có tỉ lệ 100%

→ Có 3 sơ đồ lai, đó là (BB x BB; BB x bb; bb x bb).

Hai cặp tính trạng còn lại đổi vị trí cho nhau.

Để đời con có kiểu hình 100% A- thì kiểu gen của P gồm 4 sơ đồ lai

(AA x AA; AA x Aa; AA x aa; aa x aa).

Để đời con có kiểu hình 3D-: 1dd thì P chỉ có 1 kiểu gen là (Dd x Dd).

  • Bước 3: Số sơ đồ lai = ({{rm{C}}_{rm{2}}}^{rm{1}})  x (2TT + 1GP) x (2TT + 2GP) x 1TT

= 2 x (3 x 4 x 1 + 1 x 2) = 28 sơ đồ lai.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ