Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_1}} right) =  – fleft( {{x_2}} right)) Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch sọc trong hình. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_1}} right) =  – fleft( {{x_2}} right)) Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch sọc trong hình. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ